Izsola nekustamo īpašumu “Samīši” Ovišos

Izsola nekustamo īpašumu “Samīši” Ovišos

2020-01-08, 13.37

2020. gada 29. janvārī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Samīši”, kadastra Nr. 98660010179, adrese: “Samīši”, Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 11’900 eiro, nodrošinājums 1190 eiro, izsoles solis 300 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 28. janvārim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26491057.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS „Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 28. janvārim plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI