Pārdod īpašumu “Arodi” Tārgalē

Pārdod īpašumu “Arodi” Tārgalē

2020-02-11, 11.55

2020. gada 25. martā plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldība Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Arodi”, kadastra Nr. 98660260229, Tārgalē, Tārgales pag., Ventspils nov., kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660260227. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 24. martam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju (tālr. 26491057).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 24. martam plkst. 17.00.
IZSOLES NOTEIKUMI