Izsola īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

Izsola īpašumu “Arāju katlu māja” Ugālē

2019-08-07, 08.00

2019. gada 18. septembrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, kadastra Nr. 98700040180, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 20 800 eiro, nodrošinājums 2 080 eiro, izsoles solis 200 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 Ventspilī un šī sludinājuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2019. gada 17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2019. gada 17. septembra plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI