Izsola 2-istabu dzīvokli Vārves pagastā

Izsola 2-istabu dzīvokli Vārves pagastā

2020-07-16, 07.30

2020. gada 16. septembrī plkst. 13:10 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – 2-istabu dzīvokli “Jaunmuiža 2” – 2, kadastra Nr. 98849000304, adrese: “Jaunmuiža 2” – 2, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623. Izsoles sākumcena 376 eiro, nodrošinājums 38 eiro, izsoles solis 30 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 14. septembrim, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Vārves pagasta pārvaldes vadītāju (tālr. 29394653).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI