Īstenots projekts zivju resursu aizsardzībai Rīvas upē

Īstenots projekts zivju resursu aizsardzībai Rīvas upē

2021-07-27, 14.35

Ar Lauku atbalsta dienesta  Zivju fonda un  Ventspils novada pašvaldības finansējumu īstenots projekts  “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Rīvas upē”, kura mērķis –iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu zivju resursu aizsardzību, kontroli un uzraudzību Ventspils novada Rīvas upē.
2020. gadā tika izbūvēts zivju ceļš Rīvas upē ar projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb “RETROUT” finansējumu un Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu Interreg Baltic Sea region programmā.

Jau 2020. gadā bija iespējams pārliecināties, ka izbūvētais zivju ceļš taimiņu  migrēšanai sekmīgi darbojas. Izvēlētais projekta risinājums – dabīgais zivju ceļš ir pirmais šāda veida realizētais risinājums Latvijā, līdz ar to ir guvis salīdzinoši plašu publicitāti un interesi sabiedrībā, kas diemžēl paaugstina risku, ka interesi par šo objektu var izrādīt arī nelegālās zvejas veicēji. Par to liecina pašvaldības pieredze, ka zvejniecības normatīvo aktu pārkāpēju interese par šo teritoriju (dambi pie bijušās kartona fabrikas) ir bijusi jau vēsturiski, it sevišķi migrējošo zivju – lašu, taimiņu, nēģu nārsta laikā, to var apliecināt arī Valsts vides dienesta  Zvejas kontroles daļas inspektori.

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde savā atzinumā,  kurš tika gatavots pirms zivju ceļa nodošanas ekspluatācijā ir norādījusi uz nepieciešamību objektu aprīkot ar videonovērošanas iekārtām. Pašvaldības ieskatā videonovērošanas iekārtu ierīkošana ir lietderīga un nepieciešama, taču tas uzlabotu situāciju tikai tiešā objekta tuvumā, kurš atrodas salīdzinoši pārredzamā un sabiedrībai pieejamā vietā – tiešā tuvumā atrodas valsts reģionālais autoceļš Ventspils–Leči–Grobiņa, vides objekts Rīvas upes koka tilts, kafejnīca “Rīvas krogs”. Taču tālāk Rīvas upe tek cauri mežiem pa pilnībā neapdzīvotu teritoriju ar ērti pieejamām un maz kontrolētām vietām, kuras potenciāli varētu izmantot malu zvejnieki, it sevišķi ņemot vērā apstākli, ka situācija ap izveidoto zivju ceļu tiek regulāri kontrolēta. Tāpēc nepieciešams risinājums, kurš nodrošinātu efektīvu zivju resursu aizsardzību arī šajās sevišķi paaugstināta riska teritorijās.

Ar LAD Zivju fonda un pašvaldības finansējumu iegādāts drons un uzstādītas 2 novērošanas kameras. Iegādājoties minēto aprīkojumu, tiks nodrošināta iespēja efektīvi veikt kontroles reidus sadarbībā ar Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes zivju resursu aizsardzības inspektoriem un sekmīgi realizēt zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, zivju resursu aizsardzību un uzraudzību.

Izmaksu kopsumma – 4854,52 eiro,  t.sk. LAD Zivju fonda finansējums – 4320 eiro,  Ventspils novada pašvaldības finansējums – 534,52 eiro.