Aktuāla informācija zvejniekiem 

Aktuāla informācija zvejniekiem 

2021-10-01, 12.17

Saistībā ar Ministru kabineta veiktajām rūpnieciskās zvejas izmantošanas kārtības izmaiņām lūgums iesniegumus par pašpatēriņa zvejas tiesību piešķiršanu 2022. gadam un zvejas rīku limitu iedalīšanu un tiem pievienojamos dokumentus iesniegt savlaicīgi – līdz 2021. gada 1. novembrim

Ventspils novada pašvaldībā (Skolas ielā 4, Ventspilī, vai Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, 2. stāvā, 4. kabinetā, vai Piltenes pilsētas/pagastu pārvaldēs, vai elektroniski e-pastā: [email protected]), aizpildot iesnieguma veidlapu, ir iespējams pieteikties rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 2022. gadā un zvejas rīku limitu iedalīšanai zvejai (komerciālai un pašpatēriņa) Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils novada pašvaldības administratīvo teritoriju – Tārgales, Jūrkalnes, Užavas un Vārves pagastā. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. un 11. pantu, iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas Ventspils novada teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju, kā arī tam iedzīvotājam, kas nodarbojas ar pašpatēriņa zveju un kuram Ventspils novadā deklarēta dzīvesvieta vai pieder nekustamais īpašums, un ja komercsabiedrība, individuālais komersants vai attiecīgais iedzīvotājs ir ievērojis zveju regulējošos noteikumus un pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus.

Ventspils novada domes Licencēšanas komisija informē, ka pašvaldībai ir tiesības nodalīt pašpatēriņa zvejai atsevišķu zvejas rīku limitu no pašvaldībai noteiktā kopējā zvejas limita līdz pieciem procentiem. Līdz 2021. gadam Ventspils novada pašvaldības iedalīto pašpatēriņa zvejai limitu skaits ievērojami ir pārsniedzis šī procentuāli noteiktā aprobežojuma apmēru. Kopš 2021. gada 1 .jūlija, stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, par šo papildu limita daļu, kas lielāka par pieciem procentiem, pašvaldībām ir pienākums rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, kurā gadījumā, ja zvejas rīku pieprasījums pārsniedz brīvo (neiedalīto) limitu daudzumu, tiesības piedalīties būs tikai tiem pretendentiem, kam ir iepriekš minētās tiesību normās paredzētās priekšrocības. Pieteikumu rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos slēgtajai izsolei varēs nosūtīt ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu [email protected] vai nogādāt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai pagastu pārvaldēs.

Ar Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas apstiprināto izsoles nolikumu varēs iepazīties gan informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, gan tīmekļvietnē  www.ventspilsnovads.lv mājaslapas sadaļā Pakalpojumi/Uzņēmējdarbība/Zvejniecība.

Informācija par pašpatēriņa zvejas iespējām saņemama arī, zvanot pa tālruni 22029846 vai rakstot e-pastā: [email protected].