Par koku ciršanu Jūrkalnē

Par koku ciršanu Jūrkalnē

2019-06-10, 16.10

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jūrkalnes kapsēta” Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā (kadastra Nr. 98500020331) plānots nocirst 2 (divas) papeles, 2 (divus) ošus, 1(vienu) kļavu.
Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2019. gada 19. jūnijam Ventspils novada domē (Skolas ielā 4 Ventspilī) vai Jūrkalnes pagasta pārvaldē (“Krasti” Jūrkalnes pagastā Ventspils novadā).